Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő SCHULZE KFT. (továbbiakban: Adatkezelő) az érintetteket a tevékenységeivel kapcsolatosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) szerint személyes adataik és különleges adataik (a továbbiakban együtt: személyes adat) kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együtt: adatkezelés), valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól az alábbiak szerint tájékoztatja.

Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatai védelmére.

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő:

Az adatkezelő neve: SCHULZE KFT 

Az adatkezelő székhelye: 1122 Budapest, Csaba utca 8. 

Az adatkezelő elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:  info@snight.hu

Az adatkezelő adószáma: 27896817-2-43 

Az adatkezelő telefonszáma: +3620/224-46-66 

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

Az érintettek tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatásuk önkéntes és az adatkezelés jogalapja az adatkezelőnél történő regisztrációval adott hozzájárulás. A hozzájárulást az érintett általi jelentkezéssel – annak módjától és formájától függetlenül (pl: regisztráció) megadottnak kell tekinteni.

Személyes adatot szerződéses partnereinknek az adatok rögzítése, tárolása, illetve a jelen tájékoztatóban rögzített adatkezelési célból továbbítunk, és az adatot átvevő partner az átadott személyes adatot kizárólag e cél érdekében és keretei között kezelheti.

Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.

A kezelt adatok köre:

A wfu.hu weboldalon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól.

A következő adatokat (vagy azok egy részét) tárolja adatkezelő: név, telefonszám, e-mail cím, postai cím, számlázási információk, rendelési információk.

A regisztráció feltétele az ebben a dokumentumban leírt Felhasználási feltételek elfogadása. Amikor regisztrál a weboldalunkon azzal a céllal, hogy hozzáférhessen a regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, ezzel egyidejűleg elfogadja az ebben a dokumentumban foglalt Felhasználási feltételeket.

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.

Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja.

Az adatkezelés célja:

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból, valamint az elektronikus levél elküldésének biztosítása érdekében történik.

A regisztráció során az Adatkezelő a kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap, szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Az adatkezelésre abból a célból kerül sor, hogy az adatkezelő hírlevelet, tájékoztatást tudjon küldeni, szolgáltatásairól tájékoztatást adjon, és az ügyfelekkel biztosítsa a kommunikációt.

A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység végzése során az adatkezelő minden lehetséges és ésszerű módon törekszik az adatok olyan módon való kezelésére, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Valamint megtesz minden ésszerű biztonsági intézkedést az adatok külső (hacker) támadások elleni védelmében.

Adatai biztonsága:

Az Ön személyes és különleges adatai biztonsága érdekében az adatkezelő olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, melyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését.

Tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelésre jogosultak köre:

Az érintettek a jelentkezéssel kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az adatkezelő a személyes adataikat a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, illetve azokat a későbbiek során esetlegesen bevonásra kerülő adatfeldolgozóknak átadja. Az érintettek tudomásul veszik, hogy a fenti címzettek csak lehetséges adatkezelők, részükre az adattovábbítás nem automatikus.

Érintett kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy adatai az Adartkezelő adatbázisába bekerülnek, és az adatok kezelését Adatkezelő átadhatja:

 

Tárhelyszolgáltató/levelezés:

RACKFOREST KFT.

Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 14671858-2-41

Weboldal: https://rackforest.com

 

Az Adatkezelő az Ön adatainak védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez.

Az Adatkezelő nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsátja rendelkezésre a felhasználóra vonatkozó információkat más cégeknek, magánszemélyeknek, vagy bármilyen harmadik személynek.

Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt, minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

Cookie szabályzat:

A cookie szabályzatunkat megtalálja a következő oldalon: https://snight.hu/cookie-szabalyzat/

Az adatkezelés időtartama:

A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer és böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.

Érintettek tudomásul veszik, hogy a jelentkezés során megadott személyes adataikat az adatkezelő legkésőbb a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

Az érintettek tudomásul veszik, hogy a jelentkezésük visszavonását az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának is kell tekinteni, valamint a korábban megadott személyes adatuk kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulásuk visszavonása vagy korlátozása a jelentkezés visszavonására irányuló szándék kifejezésének tekintendő.

A megadott adatok helyességért Ön (adatközlő) felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor, ingyenesen és indokolás nélkül visszavonható az adatkezelő írásban történő értesítésével postai úton, vagy elektronikus úton emailben. Az adatkezelő a lemondások regisztrálását – technikai okokból – bizonyos ügyintézési idővel, de legfeljebb 15 munkanapos átfutással tudja vállalni.

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogai, adattörlés, módosítás:

A felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja a felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást az adatkezelő levelezési címén, az info@snight.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén.

A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról, és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatot kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.

A leiratkozáshoz a felhasználó rákattinthat a bármely – adatkezelő által küldött – e-mail végén található Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az info@snight.hu e-mail címen.

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

Változások:

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában, az adatkezelő értesítést küld a felhasználónak a felhasználó által megadott e-mail címre. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az e-mail értesítéstől számított 8 napon belül jelezheti az  info@snight.hu e-mail címen.

Biztonság:

A wfu.hu honlapra bevitt adatokat szerződéses partnereink saját szerverén, megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk. A regisztrációval felhasználóink elfogadják, hogy adataikat az ebben a dokumentumban leírt módon tároljuk és kezeljük.

Jogérvényesítés:

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.) fordulhat, továbbá kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további kérdése van, akkor azt az info@snight.hu e-mail címre juttassa el. Az e-mailben kért adattörlésre a megérkezésétől legkésőbb 15 munkanapon belül válaszolunk.

Az Adatkezelő Magyarország területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyarországon érvényes jogszabályok a mérvadók.

 

Kikötés:

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály az kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem. Azzal, hogy az adatkezelési tájékoztató előtti jelölő négyzetet bejelöltem és az  adataimat önkéntesen adtam meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.

 
Scroll to Top